نویسنده = �������� ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 63-78

زهره نژاد اکبری راوری؛ اسدالله خواهنده کارنما؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا حسینی