نویسنده = ���������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 63-78

زهره نژاد اکبری راوری؛ اسدالله خواهنده کارنما؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا حسینی


2. اولویت‌بندی مکان‌های پیشنهادی پاسگاه‌های اضطراری برای ارائه خدمات شهری

دوره 1393، شماره 8، تابستان 1393، صفحه 79-94

مسعود مجرد کاهانی؛ اسدالله خواهنده کارنما؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا حسینی