نویسنده = ������������������ ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر صادرات پسته بر امنیت اقتصادی و اجتماعی استان کرمان

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 53-63

سید عبدالمجید جلائی؛ مریم ضیاءآبادی


2. بررسی تأثیر بیکاری بر وقوع جرم در استان کرمان (مطالعه موردی: سرقت)

دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 18-30

علی کارگربرزی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ هوشنگ پوررضاقلی