نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برقراری نظم و امنیت در بحران گردشگری با استفاده از تئوری آشوب

دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 1-14

وحید عضدی؛ معصومه، دهقانی؛ غفران محمدی نژاد، سمیه