نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل مرتبط با گرایش به ناهنجار یهای اجتماعی (مطالعه موردی: خانواد ههای شهر ارزوئیه در سال 1395)

دوره 1395، شماره 17، پاییز 1395، صفحه 58-74

سعید علوی؛ سید حمیدرضا سادات حسینی؛ زهرا حسنی