نویسنده = �������� ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. نقش آموزش همگانی پلیس در پیشگیری از جرم

دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 19-40

نجیبه بهزادی؛ سید مهدی احمدی موسوی


2. پیشگیری چند نهادی با رویکرد پیشگیری از جرم سرقت در استان کرمان

دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 93-110

محمد مقصودی؛ سید مهدی احمدی موسوی