نویسنده = علیرضا کولیوند
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت ایمنی جاده از سطح ملی تا محلی

دوره 34، شماره 34، زمستان 1399، صفحه 157-185

رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند


3. جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏راه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏مشکل‏ ‏بهداشت‏ ‏عمومی

دوره 27، شماره 27، بهار 1398، صفحه 151-168

هوشنگ پور رضا قلی؛ رضا پارسای؛ علیرضا کولیوند