بررسی جامعه شناختی نیازمندی های امنیتی از دیدگاه ساکنین استان کرمان

نویسنده

چکیده

تضمین امنیت و پایداری منطقه‌ای با عنایت به فزونی یافتن انتظارات نهادهای تصمیم گیر، اجرایی و کنش گران سطح خرد از قوای انتظامی، به همگونی کارکردهای این نهاد با نیازهای امنیتی هر جامعه هم بسته است. بی شک، استان پهناور کرمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. پژوهش حاضر، ابتدا ضمن عطف توجه به شاخه علم جامعه شناسی امنیت، در سطح مفهومی با بر ساختن مفاهیم امنیت وجودی، امنیت رفاهی و امنیت معنا بخش، این مقوله‌ها را با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 400 پرسشنامه میان ساکنین استان کرمان به محک آزمون نهاده است. یافته‌ها حکایت از آن دارد که نیازهای امنیتی در مناطق سه‌گانه مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون کرمان متفاوت است. گرچه نیاز به امنیت وجودی در تمام نقاط استان در اولویت نخست قرار دارد؛ با این حال اولویت مقوله‌های این امنیت در مناطق پیرامونی برجسته‌تر است. امنیت رفاهی و معنا بخش نیز به فراخور، در مناطق مرکزی و نیمه پیرامونی جایگاه نخست را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها