نقش و جایگاه امنیت و انتظامات در کاهش آسیب پذیری های ناشی از حوادث غیر مترقبه

نویسندگان

ندارد

چکیده

, چکیده:
ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان در سال‌های گذشته همواره در معرض زلزله‌های ویران کننده‌ای بوده، که خسارت‌های جانی و مالی فراوانی را به دنبال خود داشته است. از آنجایی که وقوع زلزله تبعاتی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه امنیتی دارد. هدف این مقاله بررسی جایگاه مهم و اساسی مقوله نظم و امنیت در هنگام بروز حوادث و بلایای غیر مترقبه بالاخص زلزله است.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع علت و معلولی است. با استفاده از منابع معتبر و مکتوب اطلاعات لازم پیرامون زلزله بم حوزه نظم و امنیت، کارکرد نیروی انتظامی و جایگاه نهادهای انتظامی به عنوان یکی از نهادهای زیر مجموعه ستاد حوادث غیر مترقبه جمع آوری، دسته بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد نهادهای امنیتی و انتظامی در این میان نقش چندگانه ای در حوزه اقدامات امداد و نجات آسیب دیدگان را دارا می‌باشند. از جمله با برقراری نظم و امنیت موجبات عدم سوءاستفاده‌های احتمالی تبهکاران از مجروحین، ناامنی و تجاوز به عنف، سهولت تردد مجروحین و بیماران و ... را فراهم می‌آورند. این نیروها در هنگام بحران‌ها و بلایای طبیعی در اغلب موارد جزو اولین نهادها و نیروهای اداری می‌باشند که در محل حادثه ظاهر شده و چنانچه از مدیریت مناسبی بر خوردار باشند نقش شایان توجهی را در ایجاد امنیت از خود می‌توانند نشان دهند.

کلیدواژه‌ها