چالش های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری (مطالعه ی میدانی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

توجه به وضعیت خاص و حساس کودکان، تأثیر فرهنگ درونی شده آنان بر روی رفتارهایشان در سنین بزرگسالی و این نکته که موفقیت در از بین بردن یا کاستن از میزان یک مشکل وابسته به شناخت علل موجده آن مشکل است، اهمیت انجام پژوهش حاضر بر کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان را نمایان می سازد. بدین لحاظ پس از تبیین مفاهیم، انجام مصاحبه ی موردی با کودکان حاضر در کانون مذکور و تحلیل و بررسی داده های بدست آمده از نرم افزار SPSS نتایج ذیل حاصل گردید:
1- به جز 3 نفر از کودکان مذکور بقیه از اشکال مختلف شاهد اختلافات و درگیری والدین با یکدیگر بوده اند.
2- به جز 27 نفر از کودکان (حدود 48 درصد) بقیه بیان کرده اند که والدینشان در حد مطلوب، به وضعیت عاطفی و روانی آنان توجه نمی کردند.
نتایج فوق، ضمن اثبات تأثیر مشکلات عاطفی بر بزهکاری کودکان مذکور، ضرورت توجه به تاثیر موصوف را بیش از پیش نمایان می سازد.

کلیدواژه‌ها