بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رانندگی پرخطردر بین رانندگان متخلف و غیر متخلف در استان کرمان

چکیده

این مقاله با هدف تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف و غیر متخلف در شهر کرمان، همچنین تعیین رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن، برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی، عصبی بودن، با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف است.
این تحقیق از نوع پیمایشی ما بین 730 نفر از رانندگان استان کرمان در پنج شهرستان کرمان، جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان تعیین گردید. جمعیت هدف در هر شهرستان به سه گروه اصلی تقسیم شد که عبارتند از : رانندگان عادی، رانندگان درون شهری متخلف و رانندگان برون شهری متخلف انتخاب و داده‌ها به وسیله نرم افزار آماری spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که میزان استفاده از کمر بند ایمنی در بین رانندگان هنوز در وضعیت مطلوب قرار ندارد و تنها در حدود 3/2 رانندگان همواره از کمربند ایمنی استفاده می‌کنند، نسبت استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان و سرنشینان متفاوت است. این نسبت در بین رانندگان 81 تا 91 درصد و در بین سرنشینان خودرو 34 تا 44 درصد است. تفاوت میزان متغیر رفتار های رانندگی در میان مردان و زنان به لحاظ آماری معنی دار نمی‌باشد نیز میان سن و متغیر رفتار های رانندگی یک از لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها