بررسی و مقایسه ماهیت رفتارهای تکانشگرانه در رانندگان با سابقه تصادف و بدون تصادف در شهرستان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه جوامع می‌باشد که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع، میزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. اما علل انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل، بالاترین درصد علت تخلفات است. این مقاله با هدف بررسی و مقایسه ماهیت رفتارهای تکانشگرانه در رانندگان با سابقه تصادف و بدون سابقه تصادف صورت گرفته است.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری بکار رفته در این تحقیق 130 نفر از رانندگان شهرستان کرمان که 68 راننده با سابقه تصادف و 62 راننده بدون سابقه تصادف- به صورت در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه تکانشگری بارات و پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که تکانشگری رانندگان با سابقه تصادف به طور معنی‌داری از تکانشگری رانندگان بدون سابقه تصادف بیشتر است (p<0/01). همچنین نتایج نشان داد که بین میزان تکانشگری شناختی، حرکتی و بی‌برنامگی با فراوانی تصادفات همبستگی معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها