بررسی نقش طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در آن با استفاده از نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای با 400 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان مصاحبه صورت پذیرفته که از این بین اطلاعات 394 پرسشنامه با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی احساس امنیت شهروندان مورد بررسی در حد متوسط و سپس کم است به طوریکه حدود 97 درصد پاسخگویان در این حد ارزیابی شده‌اند. با تفکیک ابعاد آن نیز مشخص شد اکثراً (73 درصد) احساس امنیت مالی کمی دارند. میزان احساس امنیت جانی اکثر پاسخگویان (5/89 درصد) در حد کم بوده است. بررسی میزان احساس امنیت اخلاقی نشان داد که عمده‌ترین مسئله برای شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان متلک شنیدن و احساس چشم چرانی (7/28) و مزاحمت از طرف آدم‌های مست (4/11 درصد) بوده است و در بقیه موارد یا اصلاً مزاحمتی نبوده یا در حد کم ارزیابی شده است.
نتایج نشان داد بیش از نیمی از شهروندان مورد بررسی (اعم از زن و مرد 18 سال به بالا) از رواج روزافزون دروغ گویی در میان مردم ناراحت هستند و همچنین نگران رواج مواد مخدر و اعتیادآور در جامعه و خصوصاً در میان جوانانند و نزدیک به نیمی از آن‌ها نگران این مسئله‌اند که نتوانند هزینه زندگی خود و اعضای خانواده را در آینده تأمین کنند و دو سوم نیز نگران به خطر افتادن سلامتی خود و اعضای خانواده به دلیل رواج آلودگی‌های صنعتی، غذایی، شیمیایی و ... و همچنین افزایش تعداد جوانان مجرد هستند. بین متغیرهای زمینه‌ای سن، جنس، ارزیابی پایگاه اجتماعی – اقتصادی و احساس امنیت رابطه وجود دارد. همچنین متغیرهای میزان آشنایی، ارزیابی موفقیت طرح ارتقاء، تمایل به همکاری با اقدامات طرح و رضایت از اقدامات طرح ارتقاء بر احساس امنیت تایر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها