بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف در تصادفات راه های برون شهری (مطالعه موردی: استان کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله با هدف بررسی میزان دقت دیدگاه تک علتی (با در نظر گرفتن راه و محیط اطراف به عنوان تنها عامل موثر در رخداد تصادفات) می‌باشد. در این راستا سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه و محیط اطراف به عنوان علل اصلی تصادفات معرفی می‌شوند. البته سهم انسان معمولاً بیش از دیگر موارد در نظر گرفته می‌شود. این مسأله موجب ایجاد دیدگاه تک علتی در رابطه با تحلیل تصادفات شده و در نتیجه ارائه راهکارها و بهبود شرایط بیشتر بر روی عامل انسانی متمرکز می‌شود. در حال حاضر دیدگاه دیگری با نام چند علتی (دینامیک) در ارتباط با تحلیل تصادفات مطرح شده است که در آن بیش از یک عامل در رخداد تصادفات موثر دانسته می‌شود. این دیدگاه منجر به بهبود کیفیت راه‌ها و وسائل-نقلیه (به لحاظ ایمنی) خواهد گردید.
روش بکار رفته در این تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی تحلیلی است. برای این منظور دو محور در استان کرمان انتخاب و با انجام عملیات بازدید ایمنی راه و استفاده از داده‌های تصادفات 3 ساله اخیر، تحلیل‌ها انجام گرفته است.
در این مقاله بر اساس نتایج بازدید ایمنی راه و داده‌های تصادفات محورهای استان کرمان، تأثیر راه و محیط اطراف به عنوان تنها علت رخداد تصادفات بررسی می‌گردد. با توجه به هم بستگی به نسبت پایین میان نتایج، می‌توان به این نتیجه رسید که بکارگیری دیدگاه تک علتی (اعم از انسان، وسیله نقلیه و راه و محیط اطراف) در تحلیل تصادفات و ارائه راهکارها جایگاه چندانی نداشته و باید تصادفات را با استفاده از دیدگاه چند علتی تحلیل نمود.

کلیدواژه‌ها