بررسی اثر بخشی مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی و اجرایی در حوزه حجاب و عفاف (مورد مطالعه سازمان‌ها دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان)

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی سازمان‌ها در اجرای مصوبه 427 شورای فرهنگی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده به تحلیل کمی و کیفی فعالیت‌های انجام شده در این حوزه پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه میزان رعایت حجاب و عفاف در سازمان‌های منتخب و کل سازمان‌های دولتی کرمان از دیدگاه مراجعان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که از نظر پاسخگویان (400 نفر) در سازمان‌های دولتی در حوزه پوشش، رفتار زنان با مردان همکار، رفتار مردان با زنان همکار و رفتار با ارباب رجوع از جنس مخالف و نحوه تعامل با ارباب رجوع بدحجاب، شئون پذیرفته شده رعایت می‌شود. مهم‌ترین پیشنهادات مبتنی بر دستاوردهای تحقیق عبارتند از:
از آنجایی که مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف درگیر کردن سازمان ها در امر ترویج حجاب و عفاف به سازمان‌ها ابلاغ گردیده است، به نظر می‌رسد که هنوز سازمان‌ها عملاً و عمیقاً درگیر این مصوبه نشده‌اند، لذا نیاز است که راهکارهایی برای افزایش این امر ارایه گردد از جمله آموزش‌هایی مبنی بر این که این مصوبه تنها جنبه تشریفاتی ندارد و دقیقاً باید اجرا گردد. سازمان‌هایی که مستقیماً با امر ترویج حجاب و عفاف سرو کار دارند مانند تبلیغات اسلامی، بسیج، ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از سازمان‌های دیگر در امر اجرای مصوبه موفق بوده‌اند که این امر طبیعی است؛ لذا به نظر می‌رسد وجود واحدهایی در سایر سازمان‌ها که منحصراً به این امر بپردازند می‌تواند موفقیت اجرایی این مصوبه در سایر سازمان‌ها را هم افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها