نقش نیروی انتظامی برای مقابله با عملیات روانی در پدافند غیر عامل

نویسندگان

ندارد

چکیده

در سالیان اخیر که جنگ و تهدید از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است و به درون شهرها
کشیده شده است، پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش های دفاع
همواره مورد توجه کشورها قرار گرفته است. امروزه با وقوع نسل ششم جنگ ها، ضرورت
ارائه شیوه های جدید را برای مقابله با دشمن طلب م یکند. یکی از ارکان دفاع غیرعامل،
توجه ویژه به موضوع عملیات روانی در افکار عمومی و بسیج مردمی در محیط های داخلی
و بیرونی است، که نیروی انتظامی یکی از عوامل موثر برای مقابله با عملیات روانی دشمن
محسوب می شود. این تحقیق با هدف بررسی نقش نیروی انتظامی برای مقابله با عملیات
روانی در پدافند غیرعامل در زمین ههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی می باشد.
روش بکار رفته در این پژوهش با توجه به نوع ماهیت و هدف، از نوع پژوهش های اسنادی
است که روشی توصیفی و تحلیلی می باشد.
نتایج حاصل از تحقیق نشان م یدهد که وظیفه اصلی نیروی انتظامی برقراری نظم و
امنیت در جامعه است. نیروی انتظامی با مبارزه با قاچاق و باندهای مرتبط با جرایم
اقتصادی نقش ناجا را در ایجاد حماسه اقتصادی بر جسته م یکند. در حال حاضر وهابیت
از یک سو، رسانه های فاسد از سویی دیگر، مزدوران بیگانه و فرقه های ضاله از سوی دیگر
مشغول فعالیت هستند و روی ایجاد نا امنی در جامعه سرمایه گذاری م یکنند، بنابراین
نیروی انتظامی با مشارکت مردم باید سعی در حفظ امنیت جامعه نماید.

کلیدواژه‌ها