بـررسی علل غیبت و فـرار از خدمت کارکنان پایور، پیمانی و وظیفه (مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان کرمان)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 دارد

چکیده

غیبت از کار یکی از مشکلات عمده‌ای است که در کشورهای مختلف جهان در کلیه مراکز کاری اعم از صنعتی، خدماتی، اداری، نظامی و انتظامی کم و بیش وجود داشته و ذهن مقامات مسئول را جهت حل و فصل و کنترل آن به خود مشغول داشته است به همین منظور این تحقیق باهدف بررسی و شناسایی زمینه‌ها و علل بروز غیبت و فرار از خدمت کارکنان و کارکنان وظیفه و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و مقابله با آن و افزایش بهره‌وری بوده است. علاوه بر این در این پژوهش سعی شده عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی موثر بر غیبت و فرار از خدمت کارکنان و کارکنان وظیفه را مورد بررسی و تبیین کند.
‏ روش بکار رفته در این پژوهش با توجه به نوع ماهیت و هدف، از نوع پژوهش‌های اسنادی است و با توجه به اهمیت موضوع جلسات مکرری با حضور مدیران ارشد فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار شد؛ که یافته‌های این پژوهش با اتکا به مطالعه اسنادی و تجربه خدمتی کارکنان نیروی انتظامی استان به توصیفی و تحلیلی آن‌ها پرداخته شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد عوامل موثر بر غیبت و فرار کارکنان از خدمت را می‌توان بر اساس دو عامل فردی و سازمانی مورد بررسی قرارداد، اما عواملی نظیر سن بالا، نوع جنسیت، متأهل بودن، داشتن تعداد افراد بیشتر تحت تکفل، تحصیلات کمتر، نوع نگرش کارکنان و انگیزش کارکنان در غیبت آن‌ها تأثیر مثبت دارد و از طرفی عوامل موثر بر ارتکاب جرم فرار از خدمت را می‌توان به داشتن مشکلات روانی، عوامل جغرافیایی، عوامل درون سازمانی یا مدیریت ساختاری و عوامل برون‌سازمانی بیان شده است. که در پایان این تحقیق راهکارهایی برای مقابله با غیبت و فرار از خدمت کارکنان کادر و وظیفه بیان شده است که می‌تواند مورد استفاده مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها