بررسی جایگاه نعتمدین طایفه ای در مدیریت محلی با تأکید بر درگیری های جمعی

نویسندگان

عضو شورای پژوهشی

چکیده

منطقه جنوب کرمان یکی از حوزه های جغرافیایی کشور ایران است که از جنبه های متفاوتی در معرض ناامنی قرار دارد. در گذشته تمامی امور اداری-سیاسی و امنیتی این منطقه توسط مسئولین مردمی حل می شده است و نقش دولت محلی صرفاً کنترل و نظارت بیرونی بر مسئله امنیت در منطقه بوده است. در دهه های گذشته تغییراتی در شکل و انواع درگیری و ناامنی، و بالطبع مدیریت امنیت در منطقه رخ داده است که یکی از نمودها و نتایج آن تضعیف جایگاه بزرگان محلی در مدیریت امور امنیتی منطقه می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه معتمدین محلی در اداره امور امنیتی منطقه جنوب کرمان می باشد.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده، و روش جمع آوری داده ها؛ میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه نمونه؛ افراد آگاه و صاحب نظر محلی بوده و حجم جامعه نمونه 30 نفر می باشد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از نظر افراد آگاه محلی؛ احیا و تقویت جایگاه معتمدین محلی در مدیریت امنیت منطقه بسیار ضروری است. پاسخ گویان در سه گروه موافقین افراطی نظام معتمدی، موافقین منطقی و میانه رو نظام معتمدی، و نوگرایان مخالف نظام معتمدی قرار می گیرند. گروه غالب، افراد با نگرش منطقی بودند و از نظر آنها، نظام معتمدی همکار و مکمل مناسبی برای نهادهای دولتی تأمین امنیت در منطقه جنوب کرمان می باشد.

کلیدواژه‌ها