بررسی رابطه سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، منطقه مشتاق شهر کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
سرمایه اجتماعی برای پلیس به عنوان ظرفیت و قابلیت مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی از سال‌ها پیش تا کنون، توجه نظریه پردازان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سرمایه اجتماعی پلیس و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی است.
روش مطالعه به کار رفته در این تحقیق از نوع همبستگی- توصیفی است، که جامعه آماری آن تمام افراد بالای 20 سال ساکن منطقه مشتاق شهر کرمان می‌باشند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه استاندارد، که قبلاً روایی و پایایی آن سنجیده شده و مورد تائید قرار گرفته است، جمع آوری شده و با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی پلیس در این تحقیق با سه بعد آگاهی، اعتماد و مشارکت عملیاتی شد و تأثیر آنها بر امنیت اجتماعی سنجیده شد.
نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که، بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی همبستگی معادل 070/. - وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین ابعاد سه‌گانه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه منفی و غیر معنی داری وجود دارد. همچنین بین مشارکت با پلیس و اعتماد به پلیس و بین آگاهی از فعالیت‌های پلیس با اعتماد به پلیس و مشارکت با پلیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هر چقدر مردم بیشتر با پلیس در ارتباط باشند و از فعالیت‌های پلیس آگاهی بیشتری داشته باشند، سطح مشارکت مردم و اعتماد مردم به پلیس بهبود می‌یابد. بنابراین افزایش قدرت سرمایه اجتماعی پلیس (قدرت نرم افزاری پلیس) می‌تواند سطح امنیت اجتماعی و قانون گرایی را در میان مردم افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها