بررسی میزان قانون گریزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان کرمان

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد

چکیده

چکیده:
قانون به عنوان محور تنظیم‌کننده روابط میان افراد جامعه است. یکی از ارکان اصلی استقرار جامعه مدنی و تثبیت نظام مردم‌سالار و دموکراتیک و به علاوه دست‌یابی به کرامت والای انسانی (که بشر همواره در پی دست‌یابی به آن بوده و هست) به چگونگی سو گیری افراد جامعه نسبت به قوانین جاری در سطح خرد و کلان اجتماعی بستگی دارد. این تحقیق با هدف بررسی جامعه‌شناختی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر قانون گریزی و نیز ارائه راه حل‌هایی به منظور قانون پذیر کردن افراد جامعه می‌باشد.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع پیمایشی با استفاده از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای است. جامعه‌ی آماری پژوهش، شهروندان شهرستان کرمان می‌باشد. روش نمونه‌گیری مناسب این تحقیق، نمونه‌گیری چند مرحله‌ای طبقه‌بندی شده است. روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی‌ها، میانگین، درصدها و ...) و از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون anova و آزمون T.Test و ...) می‌باشد که از نرم‌افزار کامپیوتری spss استفاده شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد عواملی چون تبعیض در اجرای قوانین، احساس بی‌عدالتی نسبی، با ارزش شدن مادیات، مشارکت شهروندان در امور مختلف، نگرش منفی نسبت به قوانین، نحوه‌ی عملکرد قانون گذاران، عدم ثبات قوانین، بی‌اعتمادی نسبت به مجریان و منطقه محل سکونت بر میزان قانون گریزی افراد مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها