بررسی علل وقوع تصادفات جاده‌‌ای در مسافرت‌های نوروزی استان کرمان (مطالعه موردی سال‌های 1392-1389)

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده:
با آغاز تعطیلات نوروزی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور وقوع تصادفات منجر به فوت است. همچنین مصدومیت‌های ناشی از حوادث رانندگی در ایران تصویری نگران کننده در کشور ما ایجاد کرده است. با توجه به این که شدت تصادفات در راه‌های برون شهری معمولاً از شدت تصادفات در معابر شهری بیشتراست لذا ارزیابی تصادفات جاده‌ای در راه‌های برون شهری از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی تصادفات جاده‌ای در مسافرت‌های نوروزی استان کرمان طی سال‌های 1392-1389 پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی متغیرها و عوامل مهم و تأثیرگذار در وقوع تصادفات و ارائه راهکارهایی سودمند در جهت کاهش تصادفات می باشد.
روش به کار رفته در این پژوهش از نوع تحقیقات کمی و کیفی است و با توجه به اهداف تحقیق جزء پژوهش‌های توصیفی و تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، 398 فقره از تصادفات جاده‌ای در مسافرت‌های نوروزی استان کرمان می‌باشد که با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی و فرماندهی پلیس راه استان کرمان به صورت میدانی جمع آوری شده است. که پس از دریافت، این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که تعداد تصادفات هر ساله روندی رو به کاهش دارد. درصد تصادفات فوتی رو به کاهش و درصد تصادفات جرحی رو به افزایش است، به طوری که در سال 1392، 90.9 درصد از تصادفات، جرحی و 9.1 درصد فوتی اعلام شده است. درصد زیادی از تصادفات در فواصل نزدیک به شهر به وقوع پیوسته است. درصد تصادفات در ساعات (18-21) بیشتر از سایر ساعات گزارش شده است و از ساعت (9-21‍‍) شاهد روند صعودی تعداد تصادفات بوده ایم. بیشترین علل انسانی وقوع تصادف عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه گزارش شده است. حدود 50 درصد از تصادفات در محورهای اصلی و مابقی در محورهای روستایی و فرعی رخ داده است. درصد تصادفات برخوردی رو به کاهش و درصد تصادفات واژگونی رو به افزایش است.

کلیدواژه‌ها