تحلیل وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی (مطالعه موردی همه گیری مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

جامعه یک کل واحد و دارای اجزاء کاملاً مرتبط با هم است و کلیه رفتارها در ارتباط با مسائل یا متغیرهای متعددی شکل می گیرند، لذا سوء مصرف الکل به عنوان یک رفتار پرخطر در جامعه را نمی توان جدای از نظام اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دانست و دارای جنبه های مختلف امنیتی، سلامتی و اجتماعی می باشد. در این راستا، با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، مطالعه حاضر به بررسی علل مصرف مشروبات الکلی در همه گیری مسمومیت به الکل در شهرستان رفسنجان پرداخته است.
روش به کار رفته در مطالعه حاضر با استفاده از دو روش مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت که شامل انجام مطالعه میدانی همه گیرشناختی مصرف الکل در مسمویت رفسنجان و انجام مصاحبه کیفی با خبرگان در سطح استان بود. تحلیل داده ها نیز براساس روش چارچوبی صورت پذیرفت.
یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد در همه گیری مصرف الکل در رفسنجان روند مصرف در کلیه گروه های مختلف سنی، جنسی و طبقات اجتماعی در حال افزایش است و همچنین جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد و وضعیت اشتغال خانواده و به عبارت دیگر طبقه و جایگاه اجتماعی بر نحوه مصرف و نوع مواد مصرف شده تأثیر گذار بوده و طبقات پایین اجتماعی دارای آسیب پذیری بیشتر می باشند. همچنین نتایج یافته های کیفی نشان داد که در بعضی زیر گروه های جامعه، باورها و ارزش های جامعه به سمت مادی گرایی و فردگرایی در حال تغییر است و ممکن است موجب کاهش استحکام خانواده ها و سرمایه اجتماعی شود که خود نشأت گرفته از نحوه و توسعه کشور و استان می باشد. این درحالی است که شبکه های مجازی و ماهواره ها موجب تشدید و نمود بیشتر ضعف های اجتماعی شده است.
نتایج نشان می دهد مصرف الکل و سوء مصرف آن به عنوان یک آسیب اجتماعی است که دارای یک شبکه علیت پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که عوارض امنیتی و سلامتی سنگینی برای جامعه دارد و نیازمند یک طرح جامع و واحد همراه با همکاری بین بخشی کل ارگان های مختلف حاکمیتی می باشد. در این طرح جامع برنامه های مختلف برای محیط خانواده، مدارس و مراکز آموزشی و همچنین محلات باید با تاکید بر ابعاد فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود؛ چرا که با وجود جریان هنجارسازی این گونه رفتارها در تهاجم فرهنگی اقدامات انتظامی و قانونی از تأثیرشان در سطح خرد جامعه کاسته و بیشتر در برخورد با منابع کلان و عمده ورود، تولید، توزیع و مصرف تأثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها