بررسی عوامل موثر بر حفظ اجتماعی توریسم در منطقه (مطالعه موردی گردشگران خارجی شهر کرمان)

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه امنیت به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه ی گردشگری در جهان بشمار می آید. ابعاد گسترده ی صنعت ظریف و پیچیده ی گردشگری مانند کلاف در هم تنیده ای ارتباط همه جانبه ای در سطوح ملی، منطقه ای و نیز بین المللی داشته و هرگونه بروز ناامنی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف آسیب های جدی و جبران ناپذیری به این صنعت وارد می سازد.
روش بکاررفته در این تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی تحلیلی است.جامعه بکاررفته در این تحقیق 2450 گردشگرخارجی است، که در 6 ماه اول سال 91 از کرمان بازدید کرده اند، و نمونه 343 نفری انتخاب شده است، که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفته است. که برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزارspss استفاده شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دهد که بین نقش نیروی انتظامی و احساس امنیت اجتماعی در جامعه میزبان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین تبلیغات و رسانه ها بر احساس امنیت توریست تأثیر مستقیم دارند و بین احساس امنیت گردشگران و جذب گردشگران رابطه معنا داری وجود دارد؛ و رابطه بین این سه متغییر مثبت و معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها