آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در زمان وقوع بحران هایی چون زلزله، اکثر بزرگراه‌ها و کلیه را‌ه‌هاى دسترسى به دلیل تخریب پل‌ها و ساختمان‌ها مسدود و عبور و مرور وسایط نقلیه و امداد نجات و تخلیه مصدومین و مجروحین ناممکن و یا با اِشکال و کندى انجام می‌شود. از طرفى ممکن است هجوم خودروهاى شخصى و غیرضرورى از جاد‌ه‌هاى اطراف شهر و ایجاد ترافیک سنگین موجب مسدود شدن مسیرهای اصلى و مهم جهت دسترسى به آسیب دیدگان شود. بنابراین لازم است مشکلات ترافیکی به شدت تحت کنترل قرار گیرد و برای حل آنها تمهیداتی اندیشیده شود. روش این مطالعه مصاحبه عمیق با مدیران بحران بوده و جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد علل ایجاد ترافیک در شرایط بحران به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل عوامل انسان ساز و عوامل طبیعی می‌باشند. در صورتی که عوامل مذکور در این مقاله در مقابله با بحران‌های آینده مورد توجه قرار گیرند، مدیریت و کنترل ترافیک در شرایط بحرانی، به صورت اثربخش تر انجام خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها