نقش مشارکت های مردمی در زمان بروز زلزله سال 1382 بم

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 ندارد

چکیده

زمین‌لرزه بم یکی از بزرگترین زلزله‌های اخیر کشورمان که منجر به کشته شدن بیش از 33600 نفر و 22500 نفر زخمی در دی ماه سال 1382 شد. مردم پس از مشاهده تصاویر دلخراش زلزله بم از طریق رسانهها به ویژه تلویزیون برای کمک به زلزله زدگان شتافتند و هرچه داشتند در طلب اخلاص گذاشتند. هدف این مقاله بررسی نقش و تأثیر مشارکت‌های مردمی در زمان بروز زلزله بم است.
روش به کار رفته در این مقاله از نوع کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و سعی گردیده در بررسی موضوع ابعاد نظری موضوع و مصادیق تجربی آن در قالب کارهای عملی انجام شده توسط محقَقان و نویسندگان احصاء گردیده و ارائه شود. در ضمن به لحاظ روشی، رویکرد تطبیقی در این بحث لحاظ شده که مبتنی بر نگاه مدیریتی و جامعه شناختی نسبت به نقش مشارکت مردمی در بلایای طبیعی است و تلاش گردیده تا وجوه نظری مشترک هر دو دیدگاه در این مقاله لحاظ شود.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد جدای از جایگاه کمک‌های مردمی در زلزله بم که نمی‌شود آنها را نادیده گرفت ولی سیل حضور مردم و کمک‌های آنها به بم خود باعث وجود بی نظمی و کندی در امر امداد رسانی و خدمات دهی شده بود و به جای اینکه این کمک‌ها بتواند گره گشا باشد در خیلی مواقع بیشتر دست و پاگیر بود. علت همه این بی‌نظمی‌ها را می‌توان در عدم آمادگی و خلاء مدیریت بحران دانست که لازم است مشارکت‌های مردمی هدفمند و همراه آموزش صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها