اثر بیکاری‌، فقر و شهر نشینی بر انواع جرایم در استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

اقتصاد جرم از موضاعات بین رشته‌ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می‌شود‌. فعالیت مجرمانه‌، بعنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است‌. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف‌، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرم انجام گرفته است‌.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد که در آن با استفاده از داده‌‌‌های ترکیبی انواع جرم‌های استان کرمان برای دوره 1385-1390 با بکار گیری روش اقتصاد سنجی OLS تأثیر برخی از عوامل اقتصاد نظیر فقر بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بلا محل‌، سرقت‌، اختلاس و‌‌... مورد بررسی قرارگرفت.
نتایج حاصل ای تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار این سه متغیر بر جرایم مختلف در استان کرمان می‌باشد و توجه بیشتر برنامه ریزان را برنامه ریزی دقیق و منطقی می طلبد‌.

کلیدواژه‌ها