نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم مواد مخدر ارتکابی در شهر کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت، به دلیل ماهیت خود می‌تواند علاوه بر تغییرات دراز مدت، آثار سریع و کوتاه مدتی را در ساختار جمعیت و ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی مناطق تحت تاثیر خود بوجود بیاورد. طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن حدود 20 درصد جمعیت شهر کرمان یعنی معادل 101044 نفر، مهاجر می‌باشند، که نشانه‌ی مهاجرپذیر بودن این شهر است. تحقیق حاضر کوششی است در زمینه‌ی مطالعه‌ی رابطه‌ی مهاجرت و بزهکاری در شهر کرمان با هدف بررسی وجود نوعی «هم‌-تغییری» میان مهاجرت و ارتکاب جرم. سعی شده است ارتباط خاستگاه فرهنگی و منشاء مهاجرین با نوع جرم آن‌ها با استفاده از اجرای روش‌های تحلیل همبستگی روی جامعه‌ی نمونه‌ی انتخابی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش این نکته را تایید می‌نماید که افراد غیربومی به سبب مشکلات متعدد از قبیل عدم آشنایی با محیط، مشکل انتخاب مسکن، اشتغال، کسب و درآمد، برقراری ارتباط با دیگران و از همه مهم‌تر، حاشیه‌نشینی و وجود تفاوت‌های فرهنگی جامعه مبداء و مقصد، در مقایسه با افراد بومی بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها