پلیس و بحران ها: نقش پلیس در برنامه‌های قبل از بحران و پاسخ‌های بعد از بحران

نویسندگان

1 عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 ندارد

چکیده

هدف‌‌: این مطالعه مروری بر چالش‌های پلیس در بلایای طبیعی و انسان‌ساخته می‌باشد. مسائل پیرامون آمادگی پلیس برای پاسخ به بلایای بزرگ و همچنین علل شکست است، به احتمال زیاد یکی از بزرگترین تهدیداتی سیستم امروز می‌باشد که پلیس با آن روبرو است.
روش شناسی‌‌: این مقاله با بحثی کوتاه در مورد تأثیر اهمیت حملات 11 سپتامبر و همچنین دو طوفان کاترینا و ریتا بر پلیس در ایالات متحده شروع می‌شود. مطالب ارائه شده نیز یک چارچوب مفهومی برای درک معنای بلایای طبیعی و همچنین ایجاد حس اثر بخشی واکنش پلیس و در نهایت ایجاد انسجام از بی نظمی فراهم می‌کند.
یافته‌ها‌‌: با گذشت بیش از 10 سال از توجه اساسی به مشکلات، در ارتباط با پاسخ به بلایای طبیعی و انسان‌ساز، موانع قابل توجهی در سطح ارتباط و هماهنگی اولین پاسخ‌دهندگان باقی می‌ماند. این موانع بهتر است به عنوان فرهنگی و نه فیزیکی در طبیعت درک شوند.
نتایج‌‌: نقش مفهومی پلیس در برنامه‌ریزی پاسخ و واکنش پیش از بحران و بعد از بحران تا حد زیادی در ادبیات نادیده گرفته شده است. مقاله حاضر یک چهارچوب قوی برای مفهومی کردن این نقش فراهم می‌کند. ما استدلال می‌کنیم که پلیس، به عنوان اعضای هسته اصلی سیستم پاسخ اولیه، باید به کاهش موانع فرهنگی به منظور تقلیل ظرفیت مؤثر در پی حوادث بپردازد.

کلیدواژه‌ها