بررسی تأثیر رفتار پلیس بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمان)

نویسنده

عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

چارچوب نظری این تحقیق در سال 1388 با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر رفتار پلیس بر احساس امنیت شهروندان کرمانی انجام گرفته است. استخراج شده از آرای جامعه شناسان کارکردگرا نظیر پارسونز و دیویدایستون است که براساس آن چگونگی بازخورد کارکرد نهادهای فرعی یک نظام سیاسی بر کل سیستم یا بخشی از آن مورد ارزیابی و مطالعه قرار می‌گیرد. این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق ساکنان بالای 18 سال شهر کرمان و حجم نمونه آن 600 نفر می‌باشد.
یافته های تحقیق نشان می‌دهد که میان رفتار پلیس و احساس امنیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میزان احساس امنیت در زنان بیشتر از مردان و در متأهلان بیشتر از افراد مجرد است. نتیجه دیگر تحقیق نشان می‌دهد که در افراد با سطح تحصیلات لیسانس به بالا احساس امنیت کمتری نسبت به افراد با تحصیلات پایین دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها