بررسی عملکرد نشریه های محلی در خصوص عبور و مرور، نظم و امنیت

نویسندگان

1 ندارد

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

چکیده
رسانه های جمعی می‌توانند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشته و با برنامه‌ریزی دقیق در جهت اصلاح فرهنگ ترافیکی موجود کشور گام بردارند. هدف اصلی این تحقیق؛ بررسی بررسی عملکرد رسانه‌های نوشتاری در ارایه آگاهی‌های مربوط به عبور و مرور، نظم و امنیت است. همچنین در این تحقیق بدنبال تعیین محتوای ارایه شده در متن نوشتاری روزنامه‌های محلی شهر کرمان در خصوص عبور و مرور و تعیین جهت گیری ارزشی موارد نمایش داده شده در آن‌ها است.
این پژوهش به صورت مقطعی انجام و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل پیام‌های ارایه شده از سوی رسانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه روزنامه‌های محلی استان (به علت برد خاصشان)، که در دسترس و تاریخ انتشار روزنامه به سال 1390 محدود گردید. در این تحقیق از روش نمونه گیری احتمالی (تصادفی ساده و چند مرحله‌ای) سود جسته شده و از بین لیست روزنامه‌های محلی به قید قرعه روزنامه کرمان امروز انتخاب گردید.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بیشترین درصد پیام‌ها در تابستان و در فصل زمستان کم‌ترین میزان انتشار شده است. اکثر پیام‌های مشاهده شده در صفحه دوم چاپ شده است و کم‌ترین آن‌ها در صفحه اول. هشتاد درصد پیام‌ها با فونت کوچک نوشته شده‌اند و حدود 5. 5 درصد نیز با فونت بزرگ. بیشترین نسبت پیام‌ها به حالت نوشتاری ارایه شده‌اند. میزان پیام‌هایی که به صورت تصویری یا تصویری / نوشتاری ارایه شده‌اند در مجموع کمتر از ده درصد موارد می‌باشد. تقریباً 42 درصد پیام‌ها مربوط به اخبار حوادث و تصادفات رانندگی بوده است.

کلیدواژه‌ها