اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان

نویسندگان

1 ندارد

2 عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

چکیده
شبکه‌های ارتباطی و مسیرهای ‌‌‌‌‌حمل‌و‌ نقل، خطوط کلیدی جوامع به ویژه به لحاظ دسترسی پس از وقوع زلزله بسیار حیاتی هستند، زیرا اثر مهمی در عملکرد امداد رسانی دارد‌‌‌‌‌. به همین منظور در تحقیق حاضر، با در نظر گرفتن شاخص‌های موثر، به شناسایی و تعیین مسیرهای تخلیه اضطراری شهر کرمان می‌پردازیم و سپس این مسیرها را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی می‌کنیم‌‌‌‌‌. برای اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری از هشت معیار شامل عرض مسیر پس از وقوع زلزله، طول مسیر پس از وقوع زلزله، مراکز سوخت رسانی، وجود پل در مسیر، خطوط اصلی گاز، خطر روانگرایی، پست برق و قنات استفاده گردیده است‌‌‌‌‌. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی ‌‌‌‌می‌باشد و بر اساس هدف نیز کاربردی ‌‌‌‌می‌باشد‌‌‌‌‌. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان و کارشناسان متخصص و دارای تجربه در این زمینه می‌باشند‌‌‌‌‌. به منظور ارزیابی و مقایسه گزینه‌های پیشنهادی نیز از نقشه‌های تهیه شده حاصل از GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است‌‌‌‌‌. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از بین 23 مسیر پیشنهاد شده، مسیر تخلیه اضطراری 7 با وزن نهایی 0‌‌‌‌‌.0600، مسیر 23 با وزن نهایی 0‌‌‌‌‌.0560، مسیر 12 با وزن نهایی 0‌‌‌‌‌.0500، مسیر 2 با وزن نهایی 0‌‌‌‌‌.0496 و مسیر 20 با وزن نهایی 0‌‌‌‌‌.0490 به ترتیب اولویت اول تا پنجم را برای انتخاب مسیرهای تخلیه اضطراری دارا هستند‌‌‌‌‌. همچنین مسیر 17 با وزن نهایی 0‌‌‌‌‌.0278 دارای کمترین اهمیت و اولویت برای انتخاب مسیر تخلیه اضطراری پس از وقوع زلزله در شهر کرمان ‌‌‌‌می‌باشد‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها