اولویت‌بندی مکان‌های پیشنهادی پاسگاه‌های اضطراری برای ارائه خدمات شهری

نویسندگان

1 ندارد

2 عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

پس از وقوع حادثه‌‌ای مانند زلزله، مراکز انتظامی (پاسگاه‌های اضطراری) که وظیفه برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارند بایستی در مناطقی استقرار یابند، که نسبت به نقاطی که در آن‌ها احتمال وقوع بحران‌ها بیشتر است، در موقعیت مناسبی قرار بگیرند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به نحو موثر وارد عمل شوند. به همین جهت در تحقیق حاضر، ابتدا گزینه‌های پاسگاه‌های اضطراری براساس کلانتری‌های شهر کرمان شناسایی نمودیم و سپس به اولویت‌بندی مکان‌های پیشنهادی برای ارائه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداختیم. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی می‌باشد و براساس هدف نیز کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان و کارشناسان متخصص و دارای تجربه در این زمینه می‌باشند. در این تحقیق به منظور اولویت‌بندی گزینه‌های پیشنهادی از شاخص‌هایی همچون مراکز دولتی، مراکز اسکان موقت، ‌‌‌‌‌آسیب‌پذیری سازه‌‌ای، خطوط اصلی گاز، پست برق، قنات و ساختمان‌های بلند استفاده گردید. در بین 13 کلانتری موجود در سطح شهر کرمان، کلانتری 13 شهر کرمان واقع در بلوار جمهوری اسلامی جنب ناحیه انتظامی، کلانتری 17 واقع در بلوار جمهوری اسلامی جنب شهرک الهیه و کلانتری 11 واقع در بلوار قدس جنب ترمینال، به همراه پاسگاه‌های اضطراری در محدوده شان بیشترین اهمیت و اولویت را دارند. همچنین کلانتری 18 شهر کرمان واقع در ابتدای خیابان سرآسیاب جنب میدان بیرم آباد، به همراه پاسگاه‌های اضطراری در محدوده اش کمترین اهمیت و اولویت را داراست.

کلیدواژه‌ها