بررسی نقش نیروی انتظامی در توسعه گردشگری بخش کویری استان کرمان و نظم و امنیت (نمونه موردی کلوت‌های شهداد)

نویسندگان

ندارد

چکیده

زمینه و هدف: در دهه‌های اخیر گردشگری اهمیت جهانی یافته و جایگاه ویژه‌‌‌ای پیدا کرده است. توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عامل موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی می‌شود. از آنجا که نیروی انتظامی تأمین کننده امنیت جانی و مالی، روانی و اجتماعی گردشگران است نقش آن در رضایت مندی و جذب گردشگران بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق شناخت نقش نیروی انتظامی در توسعه گردشگری و تأثیرات خدمات رسانی و حضور فیزیکی آن بر افزایش گردشگران در منطقه کلوت‌های شهداد می‌باشد.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق به صورت پیمایشی است و جامعه آماری گردشگران داخلی وارد شده به منطقه کویری کلوت‌های شهداد (از دی ماه 1392 تا خرداد ماه1393) می‌باشد. که از بین آن‌ها تعداد 282 نفر به صورت تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری نظرات آنها در ارتباط با نظم، امنیت و توسعه گردشگری منطقه پرداخته و برای بررسی فرضیات تحقیق نیز از آزمون‌های آماری و رگرسیون استفاده شده است.
نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که میزان رضایت مندی گردشگران داخلی از وضعیت امنیت در منطقه کویری کلوت‌های شهداد مناسب بوده است. این وضعیت می‌تواند برای نیروی انتظامی استان کرمان موفقیت بسیار خوبی باشد. در این میان گردشگران از نحوه اطلاع رسانی پلیس نسبت به مسائل امنیت و پاکسازی منقطه از مواد منفجره رضایت بالایی نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها