بررسی تأثیر بیکاری بر وقوع جرم در استان کرمان (مطالعه موردی: سرقت)

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. برای کنترل جرم در کشور شناسایی ریشه‌های وقوع جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. بیکاری یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر وقوع جرم محسوب می‌شوند. استان کرمان از جمله استان‌های مهم کشور در زمینه وقوع جرم به شمار می آید.
مواد و روش ها: در این تحقیق با استفاده از داده‌های سری زمانی در قالب الگوی اقتصادسنجی ARDL به بررسی تأثیر بیکاری بر وقوع جرم (سرقت) در استان کرمان طی سال های 1380-1392 پرداخته‌ شده است.
نتیجه: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی متغیر بیکاری از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر وقوع سرقت در استان کرمان بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری موجب افزایش نرخ سرقت در استان کرمان شده است و در مجموع از متغیرهای تأثیرگذار بر وقوع سرقت در استان نرخ بیکاری بیشترین سهم را در تبیین تغییرات و نوسانات سرقت داشته است. بر طبق نتایج تحقیق کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، در استان از جمله توصیه های سیاستی مناسب برای کاهش وقوع جرم و افزایش نظم و امنیت در استان محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها