بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان گروه سنی44-15 شهر کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: امنیت اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌ها ی اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدها‌‌ی واقعی و محتمل تعریف می‌شود. امنیت اجتماعی ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه‌های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. هدف این پژوهش‌‌، مطالعه و بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان44-15 شهر کرمان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه همراه با مصاحبه در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش طبق سرشماری سال 1390‌‌، 169670 نفر می‌باشد. از این جامعه‌‌، با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می‌باشد و از نظریه‌ها ی نظم اجتماعی (مرتن و پارسونز)‌‌، احساس امنیت محل سکونت (لوین)‌‌‌‌، خشونت خانگی (اشتروس و نظریه پردازان تضاد)‌‌، پایگاه اقتصادی و اجتماعی (وبر)‌‌، پای بندی مذهبی (استارک) و برخی مولفه‌ها ی شخصیتی امنیت اجتماعی استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین‌ها استفاده به عمل آمد.
نتیجه: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که همبستگی متغیر‌های مستقل چون امنیت محل سکونت (346/0)‌‌‌‌، نظم اجتماعی (417/0)‌‌‌‌، پای بندی مذهبی (586/0)‌‌‌‌، خشونت خانگی (237/0-) و درآمد (299/0) با متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری دارند. اما بین سن‌‌، میزان تحصیلات با احساس امنیت رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین احساس امنیت زنان بر حسب وضعیت تاهل آنها تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. به عبارتی احساس امنیت زنان متاهل بیش از زنان مجرد (دختران) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها