روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه در شرایط بحران

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
در این مقاله‌‌، طراحی و تجزیه و تحلیل مسیرهای تخلیه در شبکه‌های حمل و نقل در مواردی از بلایای طبیعی بررسی شده و روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه در مواقع بحران پیشنهاد شده است. این روش یک الگوریتم اکتشافی را بصورت مکرر برای تعریف دو راه مستقل از منطقه فاجعه به هر پناهگاه برای اختصاص جریان وسیله نقلیه در برنامه ریزی تخلیه‌‌، با در نظر گرفتن زمان سفر و ظرفیت شبکه حمل و نقل به عنوان پارامتر برای تجزیه و تحلیل بکار می‌برد. مسیرهای منتهی به پناه‌گاه‌های مختلف نمی‌توانند به عنوان نقاط تقاطع ارائه شوند. به منظور اجازه دادن به جریان مداوم ترافیک و کاهش حوادث احتمالی‌‌، اجرای برنامه ریزی تخلیه نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها