بیکاری و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: وجود امنیت در هر جامعه، مهم ترین و اساسى ترین عامل تضمین رشد و توسعه پایدار و مطلوب است، در حالى که جرم مهم ترین دشمن امنیت اجتماعى است و افزایش آن رابطه منفى با امنیت دارد. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و آسیب‌های اجتماعی در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع ناامنی مخصوصاً از بعد اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای ادارة بهتر جامعه به سیاست‌گذاران کشور ارائه خواهد کرد.
مواد و روش‌ها: مقالة حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات سال های اخیر به بررسی رابطه بیکاری و امنیت اجتماعی در استان کرمان می پردازد.
نتیجه: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیاست گذاران کشور برای افزایش امنیت اجتماعی و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی پیش از این که توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف نمایند، می‌بایست به عوامل کاهش امنیت توجه بیش‌تری داشته باشند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد و توسعه اقتصادی با توجه به قابلیت ها و استعدادهای استان، اجرای سیاست های فقرزدایی، کاهش نابرابری های درآمدی و اتخاذ سیاست های مناسب اشتغال زایی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می‌تواند از جمله این علاج‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها