نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در فرماندهی انتظامی استان کرمان

نویسندگان

دارد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: توجه به مدیریت تبادل اطلاعات در نیروی انتظامی بر اساس نیاز به اطلاعات بروز، صحیح، دقیق بصورت سریع و امن و در نتیجه ضرورت ذخیره‌سازی، بازیابی و بهره گیری مناسب از اطلاعات شکل گرفت. با احصاء و اولویت گذاری شاخص‌های مدیریت تبادل اطلاعات و بررسی تأثیرات آن بر فرایند کشف جرم می‌توان به یکپارچگی و جلوگیری ازعملکرد جزیره‌ای و اشراف اطلاعاتی پلیس جهت کشف علمی جرائم کمک نمود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نقش مدیریت تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات در کشف جرم می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و با ماهیت توصیفی، پیمایـشی اسـت. جامعـه آمـاری ایـن تحقیق کارشناسان، متخصـصین و صـاحب نظـران حـوزة فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و همچنـین خبرگان، فرماندهان و مدیران معاونت‌ها و پلیس‌های تخصصی ناجا در حوزه کشف جرائم بوده است. ابـزار گـردآوری پرسشنامه‌ای محقق ساخته است که بر مبنـای طیف لیکرت تنظیم شده و در دو مرحله تکمیل، توزیع و جمع‌آوری و با کمک نرم افزار SPSS گردیـد.
نتیجه: نتایج این پژوهش نشان داد که تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات پلیس‌های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر خلاف انتظار ارتباطی با فرایند کشف جرم ندارد. از عوامل مورد نظر به ترتیب اولویت، تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی، تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی، تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم، تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس‌های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم، تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم مؤثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها