بررسی اثر ناامنی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های عمده اقتصادی در استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

ناامنی یکی از موانع عمده رشد و توسعه اقتصادی است که می تواند سرمایه گذاری را از کانال های مختلف تحت تأثیر قرار دهد. بدین منظور مقاله حاضر با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1380-1390، اثر ناامنی بر سرمایه گذاری در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در کرمان را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی نشان دادند که کاهش سطح امنیت، سرمایه گذاری خصوصی در کرمان را به طور محسوسی کاهش می دهد. بنابراین شاخص عدم امنیت محیط اثر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری خصوصی دارد. همچنین سرمایه گذاری خصوصی با سطح تولید ناخالص ملی، نرخ ارز واقعی، وقفه سرمایه گذاری و سرمایه گذاری دولتی رابطه مثبت و معنادار و با نرخ بهره واقعی داخلی و قیمت واقعی کالاهای سرمایه ای رابطه منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها