تأثیر رابطه اجتماعی خانواده بر بزهکاری مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور بافت

نویسندگان

چکیده

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل گیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء می کنند، تبیین مساله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصا نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنچاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد.
شناخت عوامل مرتبط با ویژگی های اجتماعی خانواده با بزهکاری ازدیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نوربافت هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش از نوع میدانی و پیمایشی است که داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بافت به طور تصادفی ساده توزیع شد و جمع آوری گردید. اگر با دیدی جامعه شناسانه به این پدیده نگریسته شود بزهکاری را می توان به منزله یک بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شود. در این پژوهش داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های این پژوهش نشان داد که بین روابط گرم اعضای خانواده، وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، و میزان تحصیلات والدین با بزهکاری دختران دانشگاه پیام نور بافت رابطه برقرار است.

کلیدواژه‌ها