آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده
در زمان وقوع بحران هایی چون زلزله، اکثر بزرگراه ها و کلیه راه هاى دسترسى به دلیل تخریب پل ها و ساختمان ها مسدود و عبور و مرور وسایط نقلیه و امداد نجات و تخلیه مصدومین و مجروحین ناممکن و یا با اِشکال و کندى انجام می شود. از طرفى ممکن است هجوم خودروهاى شخصى و غیرضرورى از جاده هاى اطراف شهر و ایجاد ترافیک سنگین موجب مسدود شدن مسیرهای اصلى و مهم جهت دسترسى به آسیب دیدگان شود. بنابراین لازم است مشکلات ترافیکی به شدت تحت کنترل قرار گیرد و برای حل آنها تمهیداتی اندیشیده شود. روش این مطالعه مصاحبه عمیق با مدیران بحران بوده و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد علل ایجاد ترافیک در شرایط بحران به دو دسته تقسیم می شود که شامل عوامل انسان ساز و عوامل طبیعی می باشند. در صورتی که عوامل مذکور در این مقاله در مقابله با بحران های آینده مورد توجه قرار گیرند، مدیریت و کنترل ترافیک در شرایط بحرانی، به صورت اثربخش تر انجام خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها