راهبردسنجی گردشگری بعنوان ابزاری برای توسعه،نظم و امنیت در استان کرمان (با استفاده از مدل SWOT و تشکیل ماتریس اندازه گیری کمی راهبردی QSPM )

نویسندگان

ندارد

چکیده

نقش صنعت گردشگری برای ایجاد نظم و امنیت و ارتقاءسطح کیفی زندگی جوامع محلی و ایجاد تعادل بین توسعه پایدار بسیار با اهمیت و قابل توجه است از سوی دیگر به طور موثری می تواند مشکلات جوامع فقیر و کم درآمد را مهار کند.در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود،به بررسی نقاط ضعف،قوت،فرصت ها و تهدیدات استان کرمان به منظور رسیدن به حد مطلوب توسعه پرداخته شده است به این منظور ابتدا با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه به تعیین ابعاد چهارگانه مدل SWOT پرداخته شده و بر پایه نتایج بدست آمده،راهبردهایی برای وضعیت های مختلف تعیین گردید و در نهایت با استفاده از ماتریس اندازه گیری کمی،هر یک از راهبردها با استفاده از مولفه های چندگانه مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد امتیاز وزن های استان کرمان در ماتریس عوامل خارجی 06/3 (مطلوب) و عوامل داخلی 05/2 می باشد که بدین ترتیب وضعیت کلی استان در خانه دوم ماتریس ترکیبی قرار می گیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه در رابطه با توسعه صنعت گردشگری در استان کرمان با توجه به توسعه زیرساخت های گردشگری و توجه به مولفه های اجتماعی نظیر نظم و امنیت است همچنین سنجش کمی راهبردها نشان داد از بین راهبردهای تدوین شده،راهبرد تمرکز به نیازها و دست یابی به پیش شرط های اصلی توسعه،نظیر گسترش و تجهیز راه ها،ایجاد شبکه ریلی مناسب ،ایجاد تاسیسات و خدمات ویژه گردشگری و تاکید بر مزیت اصلی در معرفی توان های باستانی و تاریخی و بهره گیری از مزیت های جغرافیایی از جمله شرایط اقلیمی با داشتن بالاترین نمره به ترتیب 3/2 و 66/1 دارای بیشترین امتیاز و راهبردهای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی با نمره 81/0 دارای کمترین اثر می باشند.

کلیدواژه‌ها