بررسی تاثیر صادرات پسته بر امنیت اقتصادی و اجتماعی استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و نفتی از یک سو و ایجاد زمینه های اشتغال به منظور اهداف اقتصادی، جلوگیری از بحران های اجتماعی و معضلات بیکاری و افزایش نظم و امنیت اجتماعی از سوی دیگر، ضرورت شناخت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات که نهایتا بر اشتغال و نظم عمومی موثر است را بیش از پیش حائز اهمیت ساخته است. امنیت مقوله ای است که در دوره های مختلف تاریخی و در همه جوامع بشری مورد توجه بوده و برقراری نظم و امنیت از مهمترین وظایف همه دولت هاست و یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش جرم و بی نظمی، اشتغال افراد جامعه به منظور ایجاد محیط امن اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر صادرات پسته استان کرمان(در زمان نوسان نرخ ارز) بر نظم و امنیت استان می باشد. تحقیق حاضر از نوع کتابخانه ای-توصیفی است و جهت انجام آن از آمار و اطلاعات سالنامه های آماری کشور و استان کرمان و انجمن پسته ایران استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز زمینه سرمایه گذاری های اقتصادی و تجارت (از طریق افزایش هزینه های تولید) را نامطمئن کرده و بر تولید و اشتغال اثر منفی داشته و بنابراین افزایش ناامنی های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها