بررسی ارتباط میان شاخص توسعه انسانی و میزان قاچاق و استعمال مواد مخدر در شهرستان‌های استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از موانع توسعه در یک کشور‌‌، حجم قاچاق و استعمال مواد مخدر در آن جامعه است. این ماده افیونی با ‌تأثیر بر توان‌‌، قدرت تفکر‌‌، انگیزه‌‌، خلاقیت و اندیشه افراد‌‌، مانعی بر مشارکت آن‌ها جهت دستیابی یک جامعه به توسعه می‌باشد. استان کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی از دیرباز متأثر از پیامدهای این معضل اجتماعی بوده است‌؛ لذا در پژوهش حاضر سعی در بررسی ارتباط میان شاخص توسعه انسانی و حجم قاچاق و استعمال مواد مخدر در یازده شهرستان استان کرمان در سال 1389 شده است. در این راستا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و از دو شاخص جهت اندازه گیری حجم قاچاق و استعمال مواد مخدرکمک گرفته شده است که ضریب همبستگی هر دو شاخص (0.44 و 0.52) نشان‏دهنده رابطه منفی و معنی داری میان توسعه انسانی و حجم مواد مخدر می‏باشد‌؛ لذا جهت جلوگیری از این معضل اجتماعی در استان کرمان‌‌، توجه به شاخص انسانی می‌تواند راهگشا باشد. جهت بررسی دقیق‏تر موضوع‌‌، در ادامه سعی در بررسی ‌تأثیر سه عامل تشکیل دهنده توسعه انسانی یعنی آموزش‌‌، سطح درآمد و بهداشت بر حجم قاچاق مواد مخدر در شهرستان‌های استان کرمان شده است. نتایج حاکی از آن است که هرچند شاخص آموزش ‌تأثیر معناداری بر حجم قاچاق و اعتیاد در محدوده مورد نظر نداشته اما افزایش سطح درآمد (با ضریب 0.564) و بهداشت (با ضریب 0.511) موجب کاهش این پدیده خواهند شد.

کلیدواژه‌ها