بررسی پلیس و چگونگی برقراری نظم و امنیت ایالت کرمان از دوره آل مظفر تا ابتدای دوره قاجاریه

نویسندگان

ندارد

چکیده

در ابتدای ورود اسلام به ایران، برقراری نظم و امنیت بر عهده والیانی بود که از جانب خلفا تعیین ‌می‌شدند و عملاْ نیرویی با عنوان نظمیه و تشکیلات پلیس وجود نداشت و یا اگر هم وجود داشت، ما از آن اطلاعاتی در دست نداریم. بیشترین اطلاعات ما به زمانی باز می‌گردد که در ایران دولت‌های مستقل و نیمه مستقلی به وجود آمدند و دارای تشکیلات و سازمان‌های حکومتی و اداری مستقل از دستگاه خلافت اما با همان شیوه خلافت گردیدند. حال در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین پلیس و چگونگی برقراری نظم و امنیت در ایالت کرمان و به نقش پلیس در ایالت کرمان و سیر تطولی و تحولات تاریخی پلیس، از دوره آل مظفر تا ابتدای قاجاریه، می‌پردازیم در این مقاله از شیوه کتابخانه‌‌ای وتحلیل مطالب و منابع و اسناد استفاده گردیده است. در این مقاله بر آنیم که به چگونگی تشکیل نیروهای برقرار کننده نظم و امنیت در ایالت کرمان و چگونگی فعالیت‌های آنان، اعم از شهرداری و شهربانی، نظارت بر امور اقتصادی و محبس خانه پرداخته و در ادامه به تأثیرات تشیع بر نظم و امنیت در ایالت کرمان اشار شده است.
در ابتدای ورود اسلام به ایران، برقراری نظم و امنیت بر عهده والیانی بود که از جانب خلفا تعیین ‌می‌شدند و عملاْ نیرویی با عنوان نظمیه و تشکیلات پلیس وجود نداشت و یا اگر هم وجود داشت، ما از آن اطلاعاتی در دست نداریم. بیشترین اطلاعات ما به زمانی باز می‌گردد که در ایران دولت‌های مستقل و نیمه مستقلی به وجود آمدند و دارای تشکیلات و سازمان‌های حکومتی و اداری مستقل از دستگاه خلافت اما با همان شیوه خلافت گردیدند. حال در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین پلیس و چگونگی برقراری نظم و امنیت در ایالت کرمان و به نقش پلیس در ایالت کرمان و سیر تطولی و تحولات تاریخی پلیس، از دوره آل مظفر تا ابتدای قاجاریه، می‌پردازیم در این مقاله از شیوه کتابخانه‌‌ای وتحلیل مطالب و منابع و اسناد استفاده گردیده است. در این مقاله بر آنیم که به چگونگی تشکیل نیروهای برقرار کننده نظم و امنیت در ایالت کرمان و چگونگی فعالیت‌های آنان، اعم از شهرداری و شهربانی، نظارت بر امور اقتصادی و محبس خانه پرداخته و در ادامه به تأثیرات تشیع بر نظم و امنیت در ایالت کرمان اشار شده است.

کلیدواژه‌ها