ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن (مطالعه موردی استان کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه، تغییر روابط و ساختارهای اجتماعی از سنتی به نظامهای باز و بسیار پویا، منجر به پیچیدگی جوامع، بیش از پیش شده است و به تبع آن، تحقق رشد و تعالی و همچنین سلامت و امنیت اجتماعی با رویکردهای فردگرایانه امکان پذیر نخواهد بود و باید بر رویکردهای جامعه محور تاکید گردد‌‌‌.
مطالعه حاضر از نوع کتابخانه‌ای و مرور اسنادی بود که از نظر محیط پژوهش به صورت مطالعه مورد در استان کرمان انجام پذیرفت‌‌‌. اسناد مورد مطالعه به صورت هدفمند انتخاب گردید که شامل سند آمایش سرزمینی، سند توسعه، سند توسعه سلامت، سند توسعه فرهنگی و سالنامه‌های آماری استان بود‌‌‌.
یافته‌های حاصل از مرور کتابخانه‌ای نشان داد، بعد فرهنگی به عنوان عامل زیربنایی ابعاد جامعه محسوب می‌شود، که به ترتیب اهمیت در تعامل با بعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد، از تعامل همه جانبه کلیه این ابعاد با این بعد از طریق ‌‌‌مؤلفه‌های پنهان، موضوع سبک زندگی شکل می‌گیرد و در یک فضای گفتمان خاص ضامن تحقق رشد و تعالی، امنیت و سلامت جامعه می‌باشد‌‌‌. یافته‌های حاصل از مرور اسنادی استان کرمان نشان داد، وضعیت روند شاخص‌ها در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و همچنین امنیت و سلامت جامعه مطلوب نمی‌باشد و موضوع رشد و تعالی جامعه مورد مطالعه در معرض خطر می‌باشد که احتمالا به دلیل حاکم نبودن یک فضای گفتمان واحد، منسجم و یکپارچه در توسعه ابعاد مختلف اجتماعی می‌باشد، که ضمن تغییر سبک زندگی جامعه تحقق اهداف امنیت و سلامت نیز دچار خلل شده است‌‌‌؛ لذا در این راستا اصلاح سبک زندگی جامعه مورد مطالعه، مبتنی بر چارچوب گفتمان دینی با لحاظ کلیه ابعاد جامعه پیشنهاد می‌گردد و این امر مستلزم تدوین و ارایه الگوی پیشرفت و تعالی اسلامی ایرانی استان کرمان می‌باشد‌‌‌.

کلیدواژه‌ها