بررسی نقش مؤلفه‌های امنیت عمومی و دولت در ایجاد و آموزش امنیت عمومی شهروندان (مطالعه موردی شهر کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف اساسی پژهش حاضر بررسی نقش مؤلفه‌های امنیت عمومی و دولت در ایجاد و آموزش امنیت عمومی شهر کرمان است‌‌. بر این اساس‌‌‌‌، از میان جامعه آماری که شامل تمامی شهروندان شهر کرمان در سال 1393‌‌‌‌، تعداد 300 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته اطلاعات پژوهش جمع‌آوری گردید‌‌. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 89/0 برآورد گردید و داده‌ها به شکل تصادفی از مناطق و محلات مختلف شهر کرمان جمع آوری گردیدند و با نرم افزار آماری spss نسل 22 مورد تحلیل قرار گرفتند‌‌. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی با امنیت عمومی مربوط به مؤلفه امنیت اخلاقی است ولی مردم از بعد امنیت عمومی‌‌‌‌، بیشتر دلمشغول امنیت مالی خود می‌باشند‌‌. همچنین نتایج آزمون رگرسیون همزمان در مورد مؤلفه‌های پیش‌بین امنیت عمومی شهر کرمان نشان داد که بیشترین سهم را در این بین مؤلفه امنیت اخلاقی دارد‌‌. همچنین مؤلفه‌های مالی و امنیت جانی در رتبه‌های بعدی از نظر پیش‌بینی‌کنندگی امنیت عمومی شهروندان کرمان قرار می‌گیرند‌‌.

کلیدواژه‌ها