تأثیر حجاب بانوان بر میزان امنیت اجتماعی مطالعه موردی ( زنان شهر ارزوئیه در سال 1393)

نویسندگان

1 دارد

2 ندارد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین حجاب بانوان و امنیت اجتماعی آن‌ها در شهر ارزوئیه انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی، استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر از زنان شاغل است که با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق نظریه‌های کنترل اجتماعی می‌باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه 33 سوالی محقق ساخته می‌باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و کای اسکوار استفاده شد. و در نهایت نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین حجاب بانوان و امنیت اجتماعی آن‌ها وجود دارد. همچنین بین حجاب بانوان و مزاحمت‌های خیابانی، خشونت در محیط کار، خشونت در محیط عمومی و سلامت روانی آن‌ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها