آینده پژوهی نظم و امنیت استان کرمان

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه امنیت به شکل فزآینده اى با چالش هاى نوینی در حال رویارویی است که بررسی و بازاندیشى پیوسته و مستمر در ابعاد و جهات آن موضوعى اجتناب ناپذیر و ضروری گردیده است. از آنجا که متغیر‌‌های مختلفی بر نظم و امنیت کشور ما ‌‌‌‌‌تأثیر گذارند که در حال گذر و تغییرند‌‌؛ لذا برای مدیریت مناسب نظم و امنیت نیاز است تا ضمن شناسایی این روندهای در حال تغییر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، برنامه مناسبی برای آن‌ها طراحی نمود؛ لذا در پژوهش حاضر سعی شد تا برخی از ‌‌مهم‌ترین روندهای موثر بر نظم و امنیت عمومی استان کرمان شناسائی شوند.
روش اجرا: پژوهش حاضر بصورت کیفی در سال 1392 در استان کرمان انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش پس از بررسی سیستماتیک پژوهش‌‌های مشابه در گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نظرات متخصصین و خبرگان حوزه نیروی انتظامی این استان در خصوص روندهای موثر بر نظم و امنیت از طریق مصاحبه جمع آوری و این روندها در قالب STEEPV (روندهای اجتماعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زیست محیطی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سیاسی و ارزشی) دسته بندی شدند. سپس این دسته بندی‌‌ها بصورت پرسشنامه‌ای برای کارشناسان نیروی انتظامی استان و در سطح معاونت‌‌های شهر کرمان ارسال گردید تا با تجمیع نظرات آنان روندها تکمیل شوند.
نتایج: در مجموع 27 روند اجتماعی مشخص و در قالب 6 گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عوامل مرتبط با مسائل جمعیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عوامل مرتبط با خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عوامل بازار کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عوامل مربوط با سوء مصرف مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عوامل فرهنگی و عوامل اداری و حقوقی دسته بندی شدند. همچنین 16 روند حوزه فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 11 روند اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 8 روند زیست محیطی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 11 روند سیاسی و 11 روند ارزشی شناسائی شدند.

کلیدواژه‌ها