بررسی رابطه نابرابری درآمد و جرم در استان کرمان با تاکید بر امنیت

نویسندگان

ندارد

چکیده

با توجه به پیشینه تحقیق موجود‌‌، نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین عوامل بر جرم و امنیت می‌باشد. نحوه توزیع درآمد با میزان اموال و دارایی افراد در ارتباط است و بنابراین به نظر می‌رسد که بین نحوه توزیع درآمد و سرقت در یک جامعه می‌تواند رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نابرابری درآمدی بر جرم و امنیت استان کرمان می‌باشد. همچنین، در این مطالعه در کنار متغیر نابرابری درآمدی‌‌، تأثیر سایر عوامل چون درآمد سرانه‌‌، شاخص صنعتی شدن‌‌، بیکاری و تورم مورد بررسی قرار گرفته است که داده‌های مورد استفاده به صورت سالانه (1381- 1390) در نظر گرفته شده است و از الگوی انگل- گرنجر برای تخمین مدل استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که رابطه مستقیمی بین نابرابری درآمدی و جرم سرقت وجود دارد. این خود بیانگر این مطلب است که بالا بودن نابرابری درآمدی در استان کرمان منجربه جرم بیشتر در سطح استان می‌شود. علاوه بر این، اثر معنی‌دار درآمد سرانه‌‌، بیکاری و شاخص صنعتی‌شدن نیز بر سرقت در استان کرمان مورد تایید قرار گرفته است. نتایج این مقاله تبیین کننده سیاست‌هایی است که در مبارزه با جرم در استان کرمان می‌توانند به کار گرفته شوند که در انتهای کار به آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها